Évfordulók 2021-ben

975 évvel ezelőtt ...

1046. szeptember 24-én Gellért püspök a magyar püspöki kar zömével szenvedett a keresztény hitért erőszakos halált. Szent Gellért nagyobbik legendája szerint, amikor Péter király és a magyarok között végleges egyenetlenség támadt, Vászoly fiai, András és Levente Lengyelországból Magyarországra jöttek, hol is a magyarok mind melléjük álltak. 

Anjou legendárium

Mikor híre jött, hogy a hercegek - részben pogányságot követelő - híveikkel Pest városához értek, Szent Gellért, Beszteréd, Bödi, Benéta püspökök és Szolnok ispán, akik sok kereszténnyel Székesfehérvárra gyűltek öszsze, elindultak Buda felé. Gellért társaival Diódon, a Szent Szabina templomban misét mutatott be, megjósolván halálukat, megáldoztatta azokat. Eztán elindultak a Duna révje felé, hol a Vata által fellázított tömeg - talán csak Benéta püspök kivételével, akit állítólag
András herceg (a későbbi I. András király) mentett meg - legyilkolta.

810 évvel ezelőtt ...

A szolnoki révjövedelem egy részét Boleszláv váci püspök 1211-ben a leleszi prépostságnak adja. 

775 évvel ezelőtt...

IV. Béla király 1246-ban visszatelepítette a kunokat a tatárdúlás következtében elnéptelenedett Duna-tisza közébe és a Szolnok-Debrecen közötti területekre. A kunokkal együtt a jászok is jöttek.

760 évvel ezelőtt ...

1261-ben IV. Béla király megerősítette az egri püspökséget Abád, Halász és Örvény birtokában.

470 évvel ezelőtt ...

1551. november 8-án Szolnokon kelt a Hadtörténelmi Levéltár legrégibb magyar nyelvű irata. Ezt a levelet Horwatinowyth (Horvatinovich Bertalan) kapitány írta Teuffel Erasmusnak és Thurzó Ferencnek, melyben Lippa város ostromáról számolt be.

Térkép - Szolnok könyve (Szolnok, 2011)

1551-ben épült a várost övező erődítés, a palánkfal és az előtte lemélyített vizesárok. A mezőváros kiterjedésére az ekkor felépített védműveinek elhelyezkedéséből következtethetünk, hiszen azok minden bizonnyal a meglévő
települést határolták.

460 évvel ezelőtt ...

1561-ben, Mahmed bég foglyaként, került a szolnoki vár börtönébe Szegedi Kis István kálvinista prédikátor, aki korábban 1551-ben Mezőtúron a református iskolát vezette egy esztendeig, amely intézmény ma a prédikátor nevét őrzi. A szolnokiak kijárták a török bégnél, hogy Szegedi Kis István kijárhasson a városba prédikálni. 1563-as szabadulása emlékét versben örökítette meg "Szegedi Istvánnak a török rabságából kiszabadulásáért való hálaadása" címmel.

A reformátor szolnoki tartózkodásának emlékére 1962-ben a református templom falán emléktáblát emeltek Szamosközi István püspök jelenlétében. Az ezredforduló után a közösségi ház Tisza partra néző homlokzatán avattak emlékjelet Szegedi Kis István tiszteletére.

425 évvel ezelőtt ...

1596 őszén III. Mohamed szultán is megfordult a szolnoki várban hadai élén, mielőtt Eger ostromára indult.

III. Mehmed - Wikipédia

335 évvel ezelőtt ...

Gyulán a török hadvezetés 1686 tavaszán csapatokat vont össze Szolnok visszavételére, hogy az ostrom előtt álló Budára élelmet és hadfelszerelést juttasson. Ennek megakadályozására Mercy, Heissler és Caraff a tábornokok csapatai Szolnok környékéről fedezték a felvonuló ostromló hadakat. Elfogtak egy nagy élelmiszerszállítmányt, majd április 24-én lerohanták Ahmed pasa Szegednél gyülekező hadait. Szolnok birtoklása így nagyban elősegítette az ősz folyamán Buda visszafoglalását.

315 évvel ezelőtt ...

1706-ban Szolnok rövid időre a kuruc állam hat kerületi főkapitánysága egyikének központja lett. Ennek ellenére a Tiszántúl fokozatos elnéptelenedését a vidék biztonságát is erősíteni hivatott itteni csapatok sem tudták megakadályozni.

Rabutin császári tábornagy 1706 augusztusában 15-20 ezer fős haderővel megindult a félkész erőd ellen. A kurucok a nyílt ütközetet nem merték vállalni, ezért Rákóczi parancsára Károlyi Sándor tábornok a várat és a várost felégette. A lakosság többsége a Mátra vidékére menekült, és még a ferencesek is távoztak.

A császáriak szeptember elején Visconti hadmérnök tervei alapján alig egy hét alatt megerősítették a várat, melybe jelentős helyőrséget helyeztek. A megerősített szolnoki vár már a Hegyaljának és a Felvidéknek is fenyegetést jelentett. Rabutin azonban ellátási nehézségek miatt 1707 elején az őrséget kivonta Szolnokról, a várat pedig elpusztította. Három évig a város jórészt lakatlan volt, a Jászságot támadó rácok többször is itt keltek át a Tiszán.

310 évvel ezelőtt ...

A Rákóczi-szabadságharc küzdelmei és az 1709-től pusztító pestis miatt a lakosság nagyobb számban csak 1711-ben kezdett visszatérni. Ekkora fokozatosn kiépült a földesúri-kamarai igazgatás rendszere is.

290 évvel ezelőtt ...

A Kamara a hídvámot a városnak adt bérbe 1731-ben.

270 évvel ezelőtt ...

1751-ben a Jászkun Kerület székhelyén Jászberényben levéltár létesült. Ettől kezdve itt gyűjtötték, rendezték a kerületi iratanyagot.

255 évvel ezelőtt ...

A város ipara inkább csak helyi szempontból volt számottevő. Kezdetben a meghatározó szerep a német mestereké volt. Az első céhet 1766-ban a ruházati iparhoz tartozók alakították, de a 18. század végén már 24 iparágról tudunk Szolnokon.

210 évvel ezelőtt ...

Szolnok főterén már a XVIII. század közepén létezett a városháza földszintes épülete. Annak helyén 1811-ben épült újabb székház, amelyhez a szétszedett nyugati várkaput köveit is felhasználták. Ez a középület az 1880-as évek elejéig szolgálta a várost, akkor emelték a mai városháza épületét.

200 évvel ezelőtt ...

1821-ben jelent meg a Tudományos Gyűjtemény című folyóiratban a tudós földbirtokos-író Gorove László (1780-1839) Szolnok várának viszontagságai című publikációja. Az utókor kutatói számtalanszor hivatkoznak erre a helytörténeti munkára. Az írás legfőbb értéke a szolnoki várban meglévő törökkori épületek leírása, amelyet Gorove még a pusztulásuk előtt rögzített.

190 évvel ezelőtt...

1831-ben alapítottak gimnáziumot a ferences rendi szerzetesek I. Ferenc király engedélyével. Az oktatás a kolostor szobáiban indult meg.

Kósa Károly felvétele - Verseghy Könyvtár Fotótára

185 évvel ezelőtt ...

1836 májusában Balogh István vándorló társulata Szolnokra érkezett. A Rómeó és Júliát mutatta be a szolnoki közönségnek.

175 évvel ezelőtt ...

Gróf Széchenyi István szervezte meg a Tisza szabályozását, ami 1846. augusztus 27-én vette kezdetét és 1880-ban ért véget. 1846-ban már második alkalommal hajózta végig a Tisza-völgyét a Pannónia gőzössel. Október 10-én Illésy kunkapitánnyal érkezett Kunmadarasra. Október 11-én Fegyverneken és Szolnokon fordult meg Széchenyi és kísérete. Másnap a szolnoki városházán tartott tanácskozást. Mint a Helytartótanács közlekedési osztályának vezetője, Széchenyi jelentős szerepet szánt Szolnoknak nemcsak a tiszai gőzhajózásban, hanem a vasúthálózat kiépítésében is. A "legnagyobb magyart" egy helyi szerző tollából született ünnepi ódával köszöntötték a szolnokaik. A Pannónia gőzhajó október 13-án indult tovább Kunszentmárton felé. Szolnok utcai nevei: a Gőzhajó, a Széchenyi az Indóház utcával együtt állítanak emléket az 1846-os hajóút és az egy évvel későbbi vasútvonal avatásnak is.

170 évvel ezelőtt ...

A Leipziger Illustrirte Zeitung 1851-es évfolyamában jelent meg Szolnokot ábrázoló két metszet. A Tisza-hidat és az Indóház környékét megörökítő képek visszaidézik a 19. századi Szolnokot.

Az első kövezett útvonal 1851-ben a Tisza-híd és az indóház között készült el.

1851-1881-ig harminc éven keresztül majdnem minden évben felkereste a várost August von Pettenkofen. Az 1870-es évek közepén Pettenkofen sikere és hírneve számos magyar művészt is Szolnokra vonzott.

Volt Bécsy-, később Schreiber-féle ház Szolnokon (Város háza utca 2661. sz., ma Táncsics Mihály u.1., amelyben Pettenkofen lakott.

165 évvel ezelőtt ...

A Tiszavidéki Vaspálya Társaság, a megnövekedett vasúti forgalom miatt, 1856-ban megalapította a szolnoki MÁV műhelyt.

A MÁV Járműjavító fennállásának 150. jubileumára jelentette meg üzemtörténeti kiadványát 2006-ban.


160 évvel ezelőtt ...

A Vasárnapi Újság 1861. február 3-i számában jelent meg Szolnok város metszete, amely Müller Adolf, szolnoki művész rajza után készült. Müller Adolf festő (1821-1891) bécsi tanulmányai után Szolnokon telepedett le. Pettenkofen társaságában és hatása alatt népéletképeket festett. Várbeli háza volt az első műterem Szolnokon. Képeinek jelentős része Szolnok város birtokában van.

145 évvel ezelőtt ...

1876. szeptember 4-én a Scheftsik-kerti színkörben Kiss Miklós főispán elnökletével tartott megyegyűlés kimondta Jász-Nagykun-Szolnok megye megalakulását. A kiegyezés utáni közigazgatási reform egyik végső állomása volt a megyerendezés. A törvényhatósági átszervezések nyomán megszűntették a hármaskerületi beozztást, a jászok és kunok évszázados önkormányzati rendszerét.


1876. évi XXXIII. törvénycikk a Jászság, a Nagykunság és Heves megyei Tiszasüly és Tiszaderzs alatti tiszai részeinek, valamint a Pest megyei Jánoshida egyesítésével létrehozták Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét. A megyeháza megépítésére 1876. őszén írtak ki országos pályázatot.


1876. október 1-jén a szolnoki MÁV műhely a teherpályaudvar, ahogy később
nevezték az Ó-szolnoki állomás épületében olvasószobát alakított ki.

140 évvel ezelőtt...

1881. november 24-én született Vörös István (1881-1972), a szolnoki magyar királyi főgimnázium szeretett tanára, igazgató-helyettese, a Verseghy Irodalmi Kör és a Szolnoki Könyvtár- és Múzeumegyesület választmányi tagja. Rajzok Szolnok város múltjából című munkája 1921-ben készült, s először a Szolnok és Vidéke című hírlap közölte 1922-ben, tizenkilenc folytatásban.

1881-től 1886-ig a szolnoki gimnáziumban tanított Karkecz Alajos (1854-1933) ferences szerzetes. A rendfőnök Gyöngyösről tért vissza szülővárosába tanítani.

1881-ben lett várnagy Vezéry Ödön (1841-1937), aki 1878-ban, Sípos Orbán alispán hívására érkezett Szolnokra. Az 1896-os millenniumi ünnepségek megyei megszervezésében jelentős szerepet játszott, s támogatta a szolnoki állandó színház megteremtését. 1891-ben átvette a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok szerkesztését, amelyet hosszú élete végéig folytatott.

130 évvel ezelőtt...

1891-ben nyitott a Kereskedelmi Bank és Takarékpénztár Rt. irodát Szolnokon.

1891-ben szerzett ügyvédi oklevelet Kele József (1863-1929). Majd még ebben az évben megyei jegyző, később vármegyei árvaszéki ügyésznek nevezték ki.

125 évvel ezelőtt...

A Millenniumi ünnepségsorozat keretein belül 1896. május 15-én avatták fel a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye közkórházát. 1894 és 1896 között épült Quittner Zsigmond tervei alapján a megyei kórház épülete. A pavilon rendszerben emelt létesítményben belgyógyászat, sebészet, bőrgyógyászat, elme- és fertőzőosztály kapott helyett. Az átadási ünnepséget a Nemzeti Szállóban rendezett ebéd és a megyeháza dísztermében tartott hangverseny zárta le, ahol fellépet Küry Klára (1870-195) jászkiséri születésű primadonna és Tarnay Alajos (1870-1933) jászberényi zongoraművész is.

A szolnoki kereskedők társulata 1896-tól tanonciskolát tartott fenn a városban.

1896-ban Athénban – az első újkori olimpián – a szolnoki Kellner Gyula (1871-1940) maratoni futásban bronzérmet nyert.

120 évvel ezelőtt...

1901-ben alakult Tisza Evezős Egylet.

1901. április 28-án Szolnokon megalakul a Művészeti Egyesület.

1901. október 12-én született Szolnokon Magyary Gyula (1901-1988) katolikus pap, pápai titkos kamarás, protonotárius, a Szent Péter Bazilika tiszteletbeli kanonoka, a Máltai Lovagrend tagja.

115 évvel ezelőtt...

1906-ban a milánói világkiállítás magyar kormánydelegáltja volt a szolnoki születésű Czakó Elemér (1876-1945) könyvkiadó, iparművészeti szakíró.

110 évvel ezelőtt ...

1911-ben készült el Szolnokon dr. Mihailich Győző tervei szerint a Gerber-csuklós rácsos közúti Tisza-híd, melynek legnagyobb nyílása 79 méter. A vashíd a budapesti Ferencz József hídhoz hasonlított. 1919 nyarán a román intervenciós csapatok robbantották fel.

1911 és 1918 között dr. Harsányi Gyula (1864-1934) volt Szolnok polgármestere.

1911-től pedig felsőkereskedelmi iskola működött Szolnokon.

1911-ben Szandaszőlős római katolikus lakossága kápolnát épített.

105 évvel ezelőtt...

1916. február 18-án született Szolnokon Kaposvári Gyula a Damjanich János Múzeum igazgatója.

Verseghy Könyvtár Fotótára

100 évvel ezelőtt ...

1921 és 1925 között Zrumetzky Viktor (1880-1925) volt Szolnok polgármestere.

95 évvel ezelőtt ...

A két világháború közötti városrendezési törekvések sikeres megvalósulása az 1926-ban megépült, versailles-i stílusú park a Tisza partján.

Verseghy Könyvtár Képeslaptára

1926-ban avatták fel az első világháborúban elesett katonák emlékére Szentgyörgyi István szobrászművész alkotását a mai Hősök terén (egykori Tisza István tér). A Hősök szobra 1945-ben került mai helyére, a Tiszai hajósok terére.

Verseghy Könyvtár Képeslaptára

1926-ban fűtőházi dolgozók közadakozásából épült a Mozdonyvezetők Otthona.

1926. május 31. és június 3. között bonyolították le a a Szolnok—Pécs úrkocsisverseny. A három fárasztó nap alatt a 330 km-es túrát a lovak általában igen jó kondícióban győzték s az utolsó nap 34 km-es síkversenyét is fényes eredménynyel abszolválták.

Szent György 1926. évfolyama

90 évvel ezelőtt...

1931-ben avatták fel és átadták a nebulóknak Szolnokon a most Kassai Úti Általános Iskolát.

1931-ben Ádámfi György (1904-1987), szolnoki születésű villamosmérnök megbízást kapott a Siemens párizsi képviseletének kiépítésére, majd vezetésére.

1931. augusztus 24-től 1932. október 1-ig Károlyi Gyula kormányában töltött be kereskedelügyi miniszteri tisztésget Kenéz Béla (1874-1946) szolnoki születésű statisztikus, egyetemi tanár, Szolnok város országgyűlési képviselője.

1931. október 27. és 28. között agárderby zajlott Szolnokon. A zuhogó esőben és hideg szélben folyó versenyt Lózert Kálmán földbirtokos agara nyerte, amelynek futását 84 éves gazdája az egész idő alatt lóháton kísérte. A bírói tisztet Szapáry Paula grófnő töltötte be, aki fáradságot nem ismerő szakértelmével a jelenvoltak háláját és nagy elismerését vívta ki.

1931. november 7 és 8. között hozták haza Verseghy Ferenc (1757-1822) szolnoki születésű tudós-költő hamvait.

1931-32-ben jelent meg az Irodalmi (Reklám) Kurír néhány száma Szandai Szabó Sándor szerkesztésében.

 

85 évvel ezelőtt...

Az 1936/1937-es tanévben új egyenruhát vezetett be a Bánffy Leánygimnázium.

A gimnázium értesítője

75 évvel ezelőtt ...

1946. májusában készült el a szolnoki közúti híd. A budapesti Kossuth-híd mintájára épült hidat ideiglenesnek tervezték a háborús pusztítások után megfelelő vasszerkezet hiányában. 1962-ben váltotta fel a mai közúti híd.

Forrás: Filmhiradók Online

1946. június 6-án született Karcagon Körmendi Lajos (1946-2005) író-költő, aki  1974 és 1980 között a megyei napilapnál újságíróként is működött, valamint a Jászkunság című folyóirat szerkesztője is volt egy ideig.

Kaposvári Gyula (1916-1998) 1946-ban indította el a Verseghy Ferenc Gimnázium hagyományőrző cserkészeivel a néptáncgyűjtést és a táncok színpadra vitelét. Ezek a cserkészek ringatták a Tisza Táncegyüttes bölcsőjét is.

Földi István (1901-1984) lett vármegye új főispánja. 1946. november 24-i főispáni beiktatására Rákosi Mátyás miniszterelnök-helyettes és Rajk László belügyminiszter is Szolnokra utazott.

Filmhíradó

1946-ban Csík Tibor ökölvívó, a Szolnoki MÁV versenyzője elnyerte első országos bajnoki címét pehelysúlyban. 

70 évvel ezelőtt ...

1951. január 1-jével a közgyűjtemények államosításakor különvált a szolnoki városi múzeum és a könyvtár.

1951-ben kezdődött meg a kénsavgyártás Szolnokon a Tiszamenti Vegyiművekben (TVM). Az ipartelepítéshez szükséges földterületeteket Tószeg határából, egykori tanyák helyén, csatolták Szolnokhoz. Napjainkban a porfesték gyáregységet a Holland Colours üzemelteti, a kénsav- és műtrágyagyártást - a Bige Holding Kft. által privatizált - TVM Rt. folytatja. A mosószer gyártást 1992-ben az osztrák Henkel vállalat vette át, amely 2006-ban bezárta ezt az üzemegységet. A jól ismert Tomi mosóporok azóta már nem Magyarországon készülnek.

Archív felvétel - Szolnok megye ma és holnap. Szolnok, 1962.

Az 1949-ben államosított szolnok kőszínházat 1951-ben Szigligeti Színházzá keresztelték. Az Állami Szigligeti Színház az 1951–52-es színi évadra már bérletet hirdetett. 1951. december 5-én tartották a nyitóelőadást.

Átadták a szolnoki Helyőrségi Klub épületét a Táncsics úton.

Programfüzet - Verseghy Könyvtár Kisnyomtatvány-tára

B. Nagy Pál vívó 1951-ben lett igazolt versenyzője a MÁV SE vívószakosztályának.

65 évvel ezelőtt ...

1956. október 23-án Szolnokon a Közlekedés Műszaki Egyetemen diákgyűlést tartottak, majd a városi színházban folytatódtak a forradalmi események. Az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi eseményeinek és kiemelkedő szolnoki szereplői tiszteletére számos emléktáblát helyezett el az utókor.

2016-ban készült helyi molinókiállítás - 1956.vfmk.hu

60 évvel ezelőtt ...

Az 1949-től a városban működő Kilián György Repülő-hajózó Tiszti Iskolát 1961-ben főiskolává szervezték.

A Szolnoki Művésztelep alkotóinak közös munkáját, eredményeit sikeres kiállítások jelzik: 1961-ben a Műcsarnokban, majd 5 évvel később 1966-ban a Magyar Nemzeti Galériában nyílott szolnoki tárlat.

1961-ben jelent meg a Damjanich János Múezum gondozásában Betkowski Jenő (1888-1972) tiszai hajókról szóló monográfiája.

1961-ben elkezdődött a jelenlegi Tiszaliget körtöltésének kiépítése. A terület hasznosítási tervét kidolgozó Tiszaligeti Intézőbizottság elnöke, Nemes Gerzson elképzelése alapján valósították meg.

A Szandaszőlősi Művelődési Ház 1961-ben épült meg. Az épület kivitelezője a Szolnok megyei Tanács Építési- és Szerelőipari Vállalata volt.

ÉPSZER felvétele - Verseghy Könyvtár Fotótára

55 évvel ezelőtt ...

1966-ban avatták fel a Famunkások emlékművét, Szabó László (1927-2002) szobrászművész alkotását a Temető úton. A szolnoki famunkások két világháború közötti sztrájkmozgalmának dicső emlékére.

1966. január 8-án adták át rendeltetésének Szolnok megye legkorszerűbb, hatvan személyes bölcsődéjét a Kolozsvári úton. A színdinamika elve alapján berendezett játszószobákban otthonosan érzik magukat a kicsik. Az új bölcsődét francia szakemberek is megtekintették és tervei iránt érdeklődtek.

Kőtelki Jánosné gondozó a gyerekekkel - Lobogó című folyóirat

1966. június 18-19-én Szolnok adott otthont az országos úttörő néptánc fesztiválnak. Az országos bemutató kapcsolódott a Magyar Úttörők Szövetsége húszéves jubileuménak ünnepségsorozatához.

1966. szeptember 24-én adták át az úttörővasutat a Tiszaligetben a Tiszaligeti Napok nyitányaként. A társadalmi munkában készített öt kilométer hosszú gyermekvasút a forgalom megindulása után kedves színfoltja lett a szolnokiak közkedvelt kirándulóhelyének. A járműjavító tanműhelyének KISZ tagjai a gazdasági vasút 2 kiselejtezett kocsiját újították fel. A jó kilátást biztosító személykocsi oldalát különböző mesefigurákkal díszítették.
Ezt követően a városi úttörőházban úttörő vasútasképző tanfolyam indult. Mintegy nvolcvan pajtás tanulta az állomásfőnöki, a pénztárosi és a jegykezelési szakma fortélyait, hogy az úttörővasút megindulásakor szolgálati helyükre állhassanak. A kisvasút 1970-ig üzemelt a Tiszaligetben.

50 évvel ezelőtt ...

Szolnokon 1971-ben hozták létre a tejipari vállalatot és a kenyérgyárat.

1971. január 1-jén alakult meg a Tiszamenti Regionális Vízművek.

1971. május 1-jén mutatkozott be először az MHSZ Szolnok városi vezetősége és a Nagyalföldi Kőolajtermelő Vállalat által alapított 40 fős fúvószenekar.

Lobogó című folyóirat

1971. november 6-án Munkásdal-fesztivált rendeztek Szolnokon. Az egésznapos programban alföldi felnőtt- és ifjúsági kórusok adtak hangversenyt. A karvezetők szakmai tanácskozása egészítette ki a zenei programot.

45 évvel ezelőtt ...

1976. március 15-én emelték be a Széchenyi lakótelep első házgyári elemét. A városszéli legelőt valamikor Kisgyepnek nevezték. A lakótelep tervezői 15 ezer 2-3 szobás lakásával a város lakáshelyzetén kívántak javítani.

Verseghy Könyvtár Fotótára

1976. április 27-én adták át a Hetényi Géza kórház új belgyógyászati paviIonját. Az avató ünnepségen részt vett dr. Zsögön Éva egészségügyi államtitkár is.

Szolnok megyei Néplap felvétele

1976. május 24-én avatták fel a Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóságnak a Szolnok határában, a Milléren épített új létesítményét, amely a vízügyi igazgatóság bentlakásos szakemberképzési központjának adott otthont.

A megyeszékhely újabb patyolat-üzlettel bővült. Átadták rendeltetésének a Ságvári körúti mosószalont. Az üzlet feladata volt ingek, alsó fehérneműk mosása, vasalása, rövid határidőn belül. Újdonságnak számított, hogy az ingek nyakát és kézelőjét a megrendelők külön kívánsága nélkül is kikeményítették.

Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára

1976 júliusában az alcsiszigeti Holt-Tiszán kétnapos nemzetközi verseny keretében avatták fel a nemzetközi kajak-kenu pályát.

1976. augusztus 27-én nyílt meg az új Centrum Áruház. Az udvarias kiszolgálást 149 eladó biztosította. Az árukat a jászberényi Hűtőgépgyár által gyártott Tyler pultokon, állványokon helyezték el. Ezek a berendezések jól beleilleszkednek az összképbe, a fehér és a korállpiros színek keverednek. Az ötszáz fénycső és lámpatest kellemes fénnyel világította meg a földszinti, valamint az emeleti eladóteret. A bőséges árukínálat mellett tizenkilenc szolgáltatással várta a vásárlókat.

Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára

1976. november 5-én új helyőrségi művelődési házat avattak.

40 évvel ezelőtt ...

1981-ben alakult meg a Tallinnka Gyermek Néptáncegyüttes.

1981-ben verseskötettel lépett az olvasóközönség elé Körmendi Lajos (1946-2005), az akkor Szolnokon élő publicista.

1981. március 17-én adták át a Szolnok Megyei Levéltár Pozsonyi úti épületét.

Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára

1981. május 11-én került sor a megyei gyermek- és ifjúságvédő intézet, valamint a szolnoki gyermekváros ünnepélyes átadására.

Verseghy Könyvtár Fotótára

1981. július 3-án pedig a Petőfi út sarkán készült épülettel bővült a megyeszékhely szolgáltatási köre. A belvárosi szolgáltatóházban több kis üzlet kapott helyet.

Szolnok megyei Néplap felvétele

1981. július 20-án nyílt meg a Lokomotív ABC Szolnok nyolcadik kerületében. A Munkásőr út és környékének lakói elégedetten vették birtokukba azt az új boltot, amelyet alig három hónap alatt építettek fel a Szolnok és Vidéke Áfész építőrészlege, valamint a környék üzemeinek sok társadalmi munkára kész szocialista brigádja.

1981. augusztus 20-án az alkotmány ünnepére elkészült a szolnoki városközpontban a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat székháza.

Kósa Károly felvétele - Verseghy Könyvtár Fotótára

1981. szeptember 1-jén avattak taműhelyt Szolnokon az Építési és Szerelőipari Vállalat Landler Jenő úti központi telepén. Az átadott  tágas, jól felszerelt, kiegészítő helyiségekkel ellátott új létesítményben a szolnoki 605-ös és 633- as számú Szakmunkásképző Intézet diákjai számára biztosította a gyakorlati oktatás feltételeit.

35 évvel ezelőtt...

1986. február 19-én a Zagyva-parti lakótelepen avatták fel Kun Béla emléktábláját.

1986. április 4-én este Szolnokon, a tiszaligeti sportcsarnokban ünnepélyes keretek között vette kezdetét a XXXV. Falusi Spartakiád országos döntője.

Verseghy Ferenc Könyvtár Fotótára

1986. augusztus 20-án adták át a Tófenék úti nyugdíjasházat.

Szolnok megyei Néplap archívuma

1986. szeptember 1-jén indult meg az oktatás az Ecseki Úti Gimnáziumban, amely két tanévvel később vette fel Széchenyi István nevét.

Szolnok megyei Néplap archívuma

1986. szeptember 5-én a 36. bányásznap alkalmából új köztéri szobrot avattak
ünnepélyesen Szolnokon. Az olajbányászok munkáját szimbolizáló mű
Szabó László szobrászművész alkotása.

Szolnok megyei Néplap archívuma

1986. szeptember 24-én adták át a Véső úton az MHSZ új lőterét.

1986. november 21-én kezdték meg a munkát a  Szolnok Melyei Tanács Költségvetési Elszámoló Hivatalának munkatársai új székházukban. A megyei tanács erre a célra 15 millió forintért vásárolta meg Szolnokon a SZÜV Liget utcai volt központját.

1986. december 5-én a Szolnoki MÁV MTE Véső úti sporttelepén átadták rendeltetésének az egyesület most elkészült futófolyosóját.

30 évvel ezelőtt...

1991 február első napján nyílt meg a Verseghy Könyvtár gyermekkönyvtára, valamint a hang- és videotár a Tisza Antal úti - volt munkásőrségi - épületben.

Új Néplap felvétele

1991. február 26-án az illetékes szovjet szervek képviselői átadták a honvédségnek a szolnoki Mester úti (közismert nevén a besenyszögi úti) laktanyát.

1991. április 11-én adták át a felújított Szigligeti Színházat. Ezen a napon szerzett bajnoki címet a Szolnoki Olajbányász férfi kosárlabdacsapata.

Gehring János felvétele - Képeslap

25 évvel ezelőtt ...

1996. február 2-án rövid ünnepség keretén belül adták át a Károly Róbert út 7. szám alatt a szolnoki közgazdasági és postaforgalmi szakközépiskolának elkészült a tanpostáját.

Csabai István felvétele - Új Néplap

1996. június 30-án a szolnoki új zsidótemetőben avatták fel az 1944-ben meghalt és a cukorgyári tömegsírba temetett hittestvérek felújított emlékművét.

1996. szeptember 26-án Schwajda György leplezte le a Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt. (NEFAG) által emelt Honfoglalás! emlékművet.

1996. december 8-án avatták újjá a szolnoki zsidó hitközség templomát a Tisza Mozi épületében.

Befejeződött a Damjanich János Múzeum műemlék épületének teljes rekonstrukciója Tálas László igazgatósága alatt. Az intézmény ebben az évben nyerte el Az év múzeuma címet.

20 évvel ezelőtt ...

2001. március 7-én British Council ajándékaként egy multimédiás számítógéppel gyarapodott a Verseghy Ferenc Könyvtár felszerelése.

Bugány János felvétele - Verseghy Könyvtár Fotótára

2001. március 22-én nyílt meg a megye első hipermarkete, a Mátyás király úton felépített Interspar.

2001. május 14-én Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere jelképes szalagátvágással adta át a Szántó körút és Pozsonyi út kereszteződésében elkészült körforgalmi csomópontot.

2001. június 6-án a szolnoki Gépipari Közlekedési Szakközép- és Szakiskola Baross Gábor Tagintézményében emlékzászlót avattak a névadó 153. születésnapján.

2001. augusztus 20-án avatták fel Szent István király egész alakos szobrát a Vártemplom előtti téren, amely Győrfi Sándor alkotása.

Kósa Károly felvétele - Verseghy Könyvtár Fotótára

2001. szeptember 1-jén leplezték le Pogány Gábor Benő szobrászművész tervei alapján Zounok ispán szobrát a város napi ünnepségsorozat keretében.

Kósa Károly felvétele - Verseghy Könyvtár Fotótára

Laki Kálmán (1909-1983) tudós tiszteletére Szolnok városa tudományos díjat alapított.

2001. november végén a szolnoki Hild Viktor Városi Könyvtár Tallinn körzeti fiókkönyvtárát új helyre költöztették. A Tallinn Általános és Művészeti Iskola két tantermét alakították át könyvtárrá.

Új Néplap felvétele

15 évvel ezelőtt ...

2006. január 24-én nyílt meg a megye második, az ország 56. Tesco hipermarketje Szolnokon.

Csabai István felvétele - Új Néplap

2006. február 24-én átadták a felújított TISZApART mozit. Az ünnepség előtt körbevezették a megjelenteket a megújult termeken, majd ezt követően levetítették Szabó István Rokonok című filmjét.

2006. március 15-én felavatták Damjanich János tábornok domborművét a múzeum udvarán.

2006. március 28-án új épületben folytatta munkáját a pedagógiai szakszolgálat. Ekkor adták át a megyei pedagógiai intézet új épületszárnyát.

2006 áprilisában  vonult le az az árhullám, amely 270 km hosszúságban új vízállás rekordot állított fel a Tisza-völgyben.

Orosz Tamás felvétele

2006. szeptember 8-án ünnepelte fennállásának 150. évfordulóját a MÁV Szolnoki Járműjavító Kft. A kocsijavító gyáregység csarnokában tartott ünnepségen a társaság jelenlegi vezetője, Csuka Bernát, és nyugalmazott ügyvezető igazgatója, Sándor János a cég születésnapjára készült emlékoszlopot is leleplezte.

2006 októberében búvárrégészeti feltárásokat és műszeres vizsgálatokat végeztek Szolnokon.

2006. november 24-én Szolnok 1956-os helyőrségparancsnokának, Kablay Lajosnak (1911-1987) a tiszteletére emléktáblát avattak az Ittebei Kiss József Hadnagy Helikopterbázison, az MH 86. Szolnoki Helikopterezred parancsnoki épületének falán.

2006-ban állították fel Szent Miklós szobrát a szolnoki görög katolikus templom kertjében. Az alkotás Pándi István fafaragó munkája.

Verseghy Könyvtár Fotótára

2006. december 18-án ünnepélyes keretek között adták át a Hetényi Géza Kórház szívkatéteres laborjának új épületét Szolnokon.

10 évvel ezelőtt...

2011. január 3-án adták át Szolnokon a kormányablakot, az integrált ügyfélszolgálati irodát.

2011. január 21-én hivatalosan és ünnepélyesen is átadták Közép-Európa leghosszabb, a Tisza szolnoki szakaszán átívelő 444 méteres gyalogos- és kerékpároshídját.

2011. március 5-én avattak új országzászlót Szolnokon.

2011. március 11-15. között rendezték meg először a Szolnoki Országos Vasútmodell-kiállítást az Aba-Novák Kulturális Központ szervezésében.

2011. március 25-én avatták fel Szabó Imrefia Béla Végtelen csomó című alkotását a Verseghy Ferenc Gimnázium udvarán, amely az iskola fennállásának 180. jubileuma alkalmából állítottak.

Károly Nóra felvétele - Verseghy Könyvtár Fotótára

2011 májusában avatták fel a Széchenyi István Gimnázium futópályáját.

Forrás: Széchenyi Gimnázium honlapja

2011. június 17-én Zaránd György, a MÁV- Gépészet Zrt. vezérigazgatója az államvasutak nevében átadta a szolnoki MÁV Járműjavító Körösi úti telepén álló, teljesen felújított víztorony díszes kulcsát a városnak.

2011. június 24-én leplezték le Boldog XI. Ince pápa domborművét a szolnoki Vártemplom falánál.

2011. június 26-án avatták fel a Holokauszt mártírjainak emlékkövét az egykori zsinagóga előtti téren.

2011. július 22-én ünnepélyes keretek között átadták a McHale Hungária Kft. új szolnoki üzemcsarnokát.

2011. szeptember 12-én állították újra és szentelték fel az 1847-ben készült és most felújított Mária-szobrot Szolnokon a Mária és a Templom utca sarkán. Ezen a napon avatták fel a Xavéri Szent Ferenc kápolnát is.

Verseghy Könyvtár Fotótára

2011. november 26-án avatták fel Szandaszőlős felújított főterét. Az európai uniós támogatásból megszépült tér Lengyel Antal (1839-1906) nevét kapta.

5 évvel ezelőtt...

2016. január 27-én a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Közép-Magyarországi Területi Csoportja szervezésében emléktáblát helyeztek el a Verseghy Ferenc Gimnáziumban. A deportált és meggyilkolt zsidó diákoknak emléket állító tábla avatásán készült felvételünk.

2016 februárjában összevontak két, Szolnokon állomásozó katonai egységet, az MH 88. Könnyű Vegyes, valamint az MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóaljat. A létrejött alakulat MH 2. Különleges Rendeltetésű Ezredként működik tovább a helikpoterbázis területén.

2016. április 9-én átadták a felújított szolnoki Tiszaligeti Stadiont. A ceremónián megjelent Orbán Viktor miniszterelnök is.

2016 áprilisában felavatták a szolnoki ipari parkban az Eagle Ottawa új, 16 ezer négyzetméteres gyártócsarnokát és letették egy új csarnok alapkövét a Béres Gyógyszergyár Zrt. szolnoki telephelyén.

2016 májusában bajnoki címet szerzett a Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP férfi vízilabdacsapata. Az Eger legyőzésével immár a nyolcadik elsőségüket szerezték meg. Egy hónappal később hetedszer is megszerezte a bajnoki címet a Szolnoki Olaj férfi kosárlabda-csapata, miután a döntőben 3-1-es összesítéssel legyőzte az Alba Fehérvár együttesét.

2016. augusztus 20-án a városi ünnepségsorozat keretében átadták a Körösi úti temetőben II. János Pál pápa felújított emlékkeresztjét.

2016. decvember 23-án hivatalosan is felavatták Szolnokon a Zrínyi úti Asztalitenisz Utánpótlás Centrumot.

Szolnok 2016 - Készítette: Visit Szolnok

Forrás:

Sebők Balázs: Szolnok megye szocialista iparosítása 1950-1970 - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 13. Szolnok, 2015

Szolnok könyve. Szolnok, 2011.

Címke: